Председништво

Председништво

Председништво Странке је оперативно-политички орган Странке, који редовно заседа, анализира актуелну политичку ситуацију, заузима опште политичке ставове и обавља друге послове неопходне за континуирано функционисање у раду Странке.

Председништво Странке:
1. врши контролу рада представника Странке у власти;
2. именује и разрешава председнике окружних одбора, председнике градских одбора са статусом окружних одбора и 10 чланова Извршног одбора, на предлог председника Странке;
3. именује савете Странке на републичком нивоу, на предлог председника Странке;
4. доноси Пословник о свом раду;
5. обавља послове које му повере Главни одбор и председник Странке;
6. обавља друге послове у складу са Статутом и општим актима Странке.

Састав и избор
Председништво странке је састављено од тридесет чланова.
Чланови Председништва могу бити: чланови по функцији и изабрани чланови.
Чланови по функцији су: председник Странке, заменик председника Странке, потпредседници Главног одбора и председник Извршног одбора.
Остале чланове Председништва именује, на предлог председника Странке, скупштина Странке из реда посебно заслужних чланова Странке, на период од четири године.

Престанак функције
Члану Председништва престаје функција: оставком, истеком рока на који је изабран и престанком чланства у Странци.
Изабраним члановима Председништва функција може да престане и опозивом од стране Скупштине, односно разрешењем од стране Главног одбора.
Изабрани члан Председништва може да буде опозван, односно разрешен ако не извршава одлуке Скупштине и Главног одбора и ако не поштује Програм и Статут Странке.
Члан Председништва по функцији губи чланство у Председништву и престанком функције.

Сазивање и рад Председништва
Радом Председништва руководи председник Странке, а у случају његовог одсуства заменик председника Странке или потпредседник кога они овласте.
Седница Председништва може да се одржи ако на њој присуствује више од половине чланова Председништва.Председништво доноси одлуке већином од присутних чланова.
Вођење седнице Председништва и гласање на седници Председништва уређују се Пословником о раду Председништва.